การประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2566

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.ดร.สรรชัย ชูชีพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2566 ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติผลการเรียนนักศึกษา / การพิจารณาการขอเลื่อนสอบ-ขาดสอบ ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 / การพิจารณาร่างคำสั่งคณะกรรมการหมวดวิชาชีพครู

กิจกรรมอื่นๆ