การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาของสาขาวิชาการประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ ชั้น 2 สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาของสาขาวิชาการประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565 โดยมี อ.ดร.กรวุฒิ แผนพรหม เป็นประธานในการทวนสอบ

กิจกรรมอื่นๆ