การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาของสาขาวิชาพลศึกษา ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ ห้องปฏิบัติการการเรียนการสอน อาคาร 10 ชั้น 4 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาของสาขาวิชาพลศึกษา ปีการศึกษา 2565 โดยมี อ.ดร.สุวัทนา สงวนรัตน์ เป็นประธานในการทวนสอบ

กิจกรรมอื่นๆ