การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ ชั้น 2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 โดยมี ผศ.คธาวุธ ศรียา เป็นประธานในการทวนสอบ

กิจกรรมอื่นๆ