วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร

วิสัยทัศน์ (Vision)
               “คณะครุศาสตร์ TRU ยุคใหม่ มุ่งผลิตครูให้ทันสมัย ใส่ใจคุณภาพการเรียนการสอน ส่งเสริมศักยภาพบุคลากร สร้างสรรค์องค์กรให้มีประสิทธิภาพ”

พันธกิจ (Mission)
               1. ผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทันสมัยกับยุคปัจจุบัน และเกิดคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
               2. สร้างองค์ความรู้ในศาสตร์ทางการศึกษาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของงานวิจัยและผลงานทางวิชาการเพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอน
               3. บริการวิชาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
               4. ทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติด้วยความร่วมมือของนักศึกษาและบุคลากร
               5. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความสามารถของบุคลากรทุกคน ตลอดจนความก้าวหน้าทางอาชีพอย่างเต็มประสิทธิภาพ
               6. บริหารจัดการอย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมกับบุคลากรทุกคนในคณะครุศาสตร์ ภายใต้หลักธรรมมาภิบาล

วัฒนธรรมของคณะครุศาสตร์ (EDUCATION: EDU)
               E = Enhance Student Potential         เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา
               D = Develop Staff Competency         พัฒนาความสามารถของบุคลากร
               U = Unite the Teamwork                    สร้างความเป็นเลิศขององค์กรด้วยทีมงาน