ผู้บริหาร

คณบดี

คณบดีคณะครุศาสตร์
อาจารย์ ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล
  • โทรศัพท์ 06-3939-9651
  • อีเมล sayakorn@gmail.com

 

รองคณบดี

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อาจารย์ ดร.พงศธร ไพจิตร
  • โทรศัพท์ 09-0973-0017
  • อีเมล pongsathorn.p@lawasri.tru.ac.th

 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ ดร.สรรชัย ชูชีพ
  • โทรศัพท์ 08-6407-2153
  • อีเมล sunchai.c@lawasri.tru.ac.th

 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์เอนก อ่อนไสว
  • โทรศัพท์ 08-4144-2740
  • อีเมล anek.a@lawasri.tru.ac.th