ผู้บริหาร

คณบดี

คณบดีคณะครุศาสตร์
อาจารย์ ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล
 • โทรศัพท์ 06-3939-9651
 • อีเมล sayakorn@gmail.com

 

รองคณบดี

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อาจารย์ ดร.พงศธร ไพจิตร
 • โทรศัพท์ 09-0973-0017
 • อีเมล pongsathorn.p@lawasri.tru.ac.th

 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ ดร.สรรชัย ชูชีพ
 • โทรศัพท์ 08-6407-2153
 • อีเมล sunchai.c@lawasri.tru.ac.th

 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์เอนก อ่อนไสว
 • โทรศัพท์ 08-4144-2740
 • อีเมล anek.a@lawasri.tru.ac.th

 

ผู้ช่วยคณบดี
ผศ.ณัฐทิญาภรณ์ การะเกตุ
 • โทรศัพท์ 08-1813-9546
 • อีเมล natthiyaporn.k@lawasri.tru.ac.th

 

ผู้ช่วยคณบดี
อาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ คล่องดี
 • โทรศัพท์ 08-7227-8007
 • อีเมล titirat.k@lawasri.tru.ac.th