สาขาวิชาการประถมศึกษา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี อ.ดร.วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข เป็นประธานกรรมการ / ผศ.ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ เป็นกรรมการ / อ.ชญานุตม์ บุญพระเกศ เป็นกรรมการและเลขานุการ / และนางสาวชุลีพร ทำมา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

กิจกรรมอื่นๆ