การประชุมอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมหลวงสรศักดิ์ ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานการประชุมอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งมีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 โอกาสนี้ได้มีการแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่มีผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ระดับชาติและระดับนานาชาติ และอาจารย์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะครุศาสตร์

กิจกรรมอื่นๆ