สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ผศ.ดร.วนิดา สาระติ เป็นประธานกรรมการ / อ.ดร.กอรวี ศิริโภคาภิรมย์ เป็นกรรมการ / อ.ดร.อังคณา อุดมพันธุ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ / และนางสาวชุลีพร ทำมา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

กิจกรรมอื่นๆ