การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาของสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ ชั้น 2 สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาของสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ปีการศึกษา 2565 โดยมี ผศ.คฑาวุธ ศรียา เป็นประธานในการทวนสอบ มีอาจารย์เข้าร่วมรับการทวนสอบ จำนวน 7 คน จำนวน 11 รายวิชา

กิจกรรมอื่นๆ