สอบปฏิบัติเฉพาะทาง นักศึกษา ป.ตรี ภาคปกติ 2566 รอบที่ 2

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดให้มีการสอบปฏิบัติเฉพาะทางเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 รับตรงทั่วไป/Portfolio ในส่วนของคณะครุศาสตร์เป็นการสอบปฏิบัติเฉพาะทางนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

กิจกรรมอื่นๆ