สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ป.ตรี ภาคปกติ 2566 รอบที่ 2 รับตรงทั่วไป/Portfolio

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ดร.สรรชัย ชูชีพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ ได้เยี่ยมชมบรรยากาศในการสอบสัมภาษณ์รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 รับตรงทั่วไป/Portfolio (ในส่วนของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี) ซึ่งเป็นการให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยมีการสอบสัมภาษณ์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) จำนวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว สาขาวิชาการประถมศึกษา

กิจกรรมอื่นๆ