โครงการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครู สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาการประถมศึกษา

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 80 ปี มรท. อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครู สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 89 คน ได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครูที่ดี และเสริมสร้างจุดแข็งของตนเองให้ดีขึ้น โดยมี ผศ.ดร.วาสิตา เกิดผล เป็นวิทยากร

กิจกรรมอื่นๆ