โครงการอบรมเสริมสร้างความสามารถด้านสมรรถนะของนักศึกษาและทักษะในอาชีพที่สอง

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 80 ปี มรท. อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างความสามารถด้านสมรรถนะของนักศึกษาและทักษะในอาชีพที่สอง เรื่อง สมุนไพรสร้างอาชีพ สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 135 คน ได้รับความรู้และนำความรู้ไปใช้พัฒนาทักษะชีวิตได้อย่างมีคุณค่า  สำหรับกิจกรรมช่วงเช้าเป็นการบรรยายความรู้และลงมือปฏิบัติ เรื่อง การทำแชมพูสมุนไพร และช่วงบ่ายเป็นการบรรยายความรู้และลงมือปฏิบัติ เรื่อง การทำสบู่สมุนไพร โดย นางสาวหทัยรัช แสงทอง , นายศุภเศษฐ์ แสงทองสุวรรณ , นางสาวสุคนธรส วงษ์ทองคำ และ นางสาวยุรฉัตร วงค์ทองคำ เป็นวิทยากร

กิจกรรมอื่นๆ