โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-Based Education: OBE) ตามเกณฑ์ AUN-QA

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-Based Education: OBE) ตามเกณฑ์ AUN-QA จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนนักศึกษาครู จำนวน 115 คน ได้รับการเสริมความรู้และทักษะในการออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์ และผศ.ดร.กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 8 และ 9 มีนาคม 2566 ในรูปแบบการอภิปรายความรู้ และการแบ่งกลุ่ม

กิจกรรมอื่นๆ