รับมอบเงินช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบเหตุอัคคีภัย จาก คกก.ส่งเสริมกิจการ มรท.

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคาร 90 ปี อ.ดร.พงศธร ไพจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร , อ.เอนก อ่อนไสว รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ คุณสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ในโอกาสมอบเงินช่วยเหลือให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ นายปัจจพล สำลี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ ที่ประสบเหตุบ้านเสียหายจากอัคคีภัยในพื้นที่หมู่ 2 ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา คนละ 10,000 บาท เพื่อบรรเทาความช่วยเหลือให้แก่นักศึกษาในเบื้องต้น
 

กิจกรรมอื่นๆ