สายสนับสนุน

สำนักงานคณบดี

หัวหน้าสำนักงาน
นางกมลชนก โรจนกิจเกษตร
 • โทรศัพท์ 06-4919-6955
 • อีเมล ao_y_2517@hotmail.com

 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสุนิสา มาลากอง
 • โทรศัพท์ 08-0666-9461
 • อีเมล sunisa.m@lawasri.tru.ac.th

 

นักวิชาการศึกษา
นางสาวพจมาลย์ เศษน้อย
 • โทรศัพท์ 08-4568-0728
 • อีเมล ppsn_ru@hotmail.com

 

นักวิชาการศึกษา
นางสาวชุลีพร ทำมา
 • โทรศัพท์ 09-9236-4493
 • อีเมล ch_tuk@hotmail.com

 

ผู้ปฎิบัติงานงานบริหาร
นางสาวชัญญาภัค ภู่ประดิษฐ์
 • โทรศัพท์ 06-3664-1997
 • อีเมล chanyaphak_16@hotmail.com

 

นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสุพัตรา พรหมมา
 • โทรศัพท์ 08-5965-8995
 • อีเมล nootuk_sp@hotmail.com

 

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
นายปภัส ชื่นใจ
 • โทรศัพท์ 06-4239-9111
 • อีเมล papat.c@lawasri.tru.ac.th