สายวิชาการ

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

หัวหน้าสาขาวิชา
อาจารย์พัชรี ชีวะคำนวณ
 • โทรศัพท์ 08-4146-9944
 • อีเมล phatcha2556@hotmail.co.th

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์ขจิตพรรณ ทองคำ
 • โทรศัพท์ 08-3999-4228
 • อีเมล noo34@hotmail.com

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ผศ.ณัฐทิญาภรณ์ การะเกตุ
 • โทรศัพท์ 08-1813-9546
 • อีเมล natthiyaporn.k@lawasri.tru.ac.th

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์ธนพร แถวไธสง
 • โทรศัพท์ -
 • อีเมล -

 

สาขาวิชาพลศึกษา

หัวหน้าสาขาวิชา
ผศ.ภัทรพงษ์ ยิ่งดำนุ่น
 • โทรศัพท์ 09-1886-8679
 • อีเมล pattarapang.y@lawasri.tru.ac.th

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ผศ.คธาวุธ ศรียา
 • โทรศัพท์ 09-3952-5519
 • อีเมล kathavut.s@lawasri.tru.th

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์ ดร.พงศธร ไพจิตร
 • โทรศัพท์ 09-0973-0017
 • อีเมล pongsathorn.p@lawasri.tru.ac.th

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์อริญชย์ นิลสกุล
 • โทรศัพท์ 08-5240-3910
 • อีเมล crazy_ice202@hotmail.com

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์วัชราช ศรไชย
 • โทรศัพท์ -
 • อีเมล -

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์เอนก อ่อนไสว
 • โทรศัพท์ 08-4144-2740
 • อีเมล anek.a@lawasri.tru.ac.th

 

สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

หัวหน้าสาขาวิชา
อาจารย์ ดร.ธันยนันท์ ทองบุญตา
 • โทรศัพท์ 09-6361-4535
 • อีเมล thunyanun.t@lawasri.tru.ac.th

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ คล่องดี
 • โทรศัพท์ 08-7227-8007
 • อีเมล titirat.k@lawasri.tru.ac.th

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ผศ.ธัชวรรณ หงษ์นาค
 • โทรศัพท์ 06-1426-2444
 • อีเมล tashawan.h@lawasri.tru.ac.th

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์ ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล
 • โทรศัพท์ 06-3939-9651
 • อีเมล sayakorn@gmail.com

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์ ดร.สิริพร ดาวัน
 • โทรศัพท์ 09-2270-6294
 • อีเมล dawan_973@hotmail.com

 

สาขาวิชาการประถมศึกษา

หัวหน้าสาขาวิชา
อาจารย์สุประภา วิวัฒนิวงศ์
 • โทรศัพท์ 08-6129-2336
 • อีเมล suprapa.w@lawasri.ac.th

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์ชลธิชา นำนา
 • โทรศัพท์ 09-2436-1654
 • อีเมล chonticha.n@lawasri.tru.ac.th

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์ณัฐณิชาช์ เสารักษา
 • โทรศัพท์ 08-8077-7988
 • อีเมล kittycute_168@hotmail.com

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์นลินี ทองขาว
 • โทรศัพท์ -
 • อีเมล -

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์เยาวภา พิทักษ์กิจวัฒนา
 • โทรศัพท์ 08-6923-6702​
 • อีเมล yawapa.p@lawasri.tru.ac.th

 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หัวหน้าสาขาวิชา
อาจารย์ ดร.ภูวดล จุลสุคนธ์
 • โทรศัพท์ 08-9988-6644
 • อีเมล phuwadon.c@lawasri.tru.ac.th

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า
 • โทรศัพท์ 08-5558-8778
 • อีเมล chalermchai.h@lawasri.tru.ac.th

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ผศ.ดร.ปนิดา เนื่องพะนอม
 • โทรศัพท์ 06-4265-3591
 • อีเมล panida.n@lawasri.tru.ac.th

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์ ดร.สรรชัย ชูชีพ
 • โทรศัพท์ 08-6407-2153
 • อีเมล sunchai.c@lawasri.tru.ac.th

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ผศ.ดร.เสริมทรัพย์ วรปัญญา
 • โทรศัพท์ 08-9801-7460
 • อีเมล sermsap.v@lawasri.tru.ac.th

 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

หัวหน้าสาขาวิชา
อาจารย์ ดร.ณฐกร ดวงพระเกษ
 • โทรศัพท์ 09-6162-4517
 • อีเมล nathakorn.d@lawasri.tru.ac.th

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์ ดร.กรวุฒิ แผนพรหม
 • โทรศัพท์ -
 • อีเมล -

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์ ดร.สุวัทนา สงวนรัตน์
 • โทรศัพท์ 08-9811-4025
 • อีเมล suwattana.s@lawasri.tru.ac.th

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์ ดร.เนติ เฉลยวาเรศ
 • โทรศัพท์ 08-6356-6496
 • อีเมล neti.c@lawasri.ac.th

 

วิชาชีพครู

อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์ ดร.ชนม์ชกรณ์ วรอินทร์
 • โทรศัพท์ 08-5049-4641
 • อีเมล chonchakorn.w@lawasri.tru.ac.th

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์ฐิติมา จันทะคีรี
 • โทรศัพท์ -
 • อีเมล -

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์ ดร.นารีรัตน์ สุวรรณวารี
 • โทรศัพท์ 08-1912-0372
 • อีเมล -

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์ ดร.บุณยานุช เฉวียงหงส์
 • โทรศัพท์ 09-9320-9164
 • อีเมล bunyanuch.c@lawasri.tru.ac.th

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ผศ.ดร.พิชยา พรมาลี
 • โทรศัพท์ 09-2435-6655
 • อีเมล pichaya6655@gmail.com

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์ ดร.ยรรยง ลันลอด
 • โทรศัพท์ 08-1353-2469
 • อีเมล -

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์ ดร.วรางคณา ก้อมน้อย
 • โทรศัพท์ -
 • อีเมล -

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์ธานินทร์ อินทรวิเศษ
 • โทรศัพท์ -
 • อีเมล -

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชา
รศ.ดร.อรวรรณ นิ่มตลุง
 • โทรศัพท์ 
 • อีเมล -

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชา
อาจารย์ ดร.สุภาพร จันทร์ดอกไม้
 • โทรศัพท์ -
 • อีเมล -