คณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์

ประธานกรรมการ

คณบดีคณะครุศาสตร์
อาจารย์ ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล
 • โทรศัพท์ 06-3939-9651
 • อีเมล sayakorn@gmail.com

 

รองประธานกรรมการ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อาจารย์ ดร.พงศธร ไพจิตร
 • โทรศัพท์ 09-0973-0017
 • อีเมล pongsathorn.p@lawasri.tru.ac.th

 

กรรมการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ ดร.สรรชัย ชูชีพ
 • โทรศัพท์ 08-6407-2153
 • อีเมล sunchai.c@lawasri.tru.ac.th

 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์เอนก อ่อนไสว
 • โทรศัพท์ 08-4144-2740
 • อีเมล anek.a@lawasri.tru.ac.th

 

ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา
อาจารย์ ดร.ณฐกร ดวงพระเกษ
 • โทรศัพท์ 09-6162-4517
 • อีเมล nathakorn.d@lawasri.tru.ac.th

 

ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา
อาจารย์ ดร.ธันยนันท์ ทองบุญตา
 • โทรศัพท์ 09-6361-4535
 • อีเมล thunyanun.t@lawasri.tru.ac.th

 

ผู้แทนคณาจารย์
อาจารย์ ดร.เนติ เฉลยวาเรศ
 • โทรศัพท์ 08-6356-6496
 • อีเมล neti.c@lawasri.ac.th

 

ผู้แทนคณาจารย์
อาจารย์ขจิตพรรณ ทองคำ
 • โทรศัพท์ 08-3999-4228
 • อีเมล noo34@hotmail.com

 

ผู้แทนคณาจารย์
อาจารย์ณัฐทิญาภรณ์ การะเกตุ
 • โทรศัพท์ 08-1813-9546
 • อีเมล natthiyaporn.k@lawasri.tru.ac.th

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายยืนยง จิรัฏฐิติกาล
 • โทรศัพท์ -
 • อีเมล -

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
พันเอกสายชล หงษ์นาค
 • โทรศัพท์ -
 • อีเมล -

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวปรัชญวรรณ วนานันท์
 • โทรศัพท์ -
 • อีเมล -

 

เลขานุการ

หัวหน้าสำนักงานคณบดี
นางกมลชนก โรจนกิจเกษตร
 • โทรศัพท์ 06-4919-6955
 • อีเมล ao_y_2517@hotmail.com

 

ผู้ช่วยเลขานุการ

หัวหน้างานบริหารทั่วไป
นางสุนิสา มาลากอง
 • โทรศัพท์ 08-0666-9461
 • อีเมล sunisa.m@lawasri.tru.ac.th

 

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางสาวชัญญาภัค ภู่ประดิษฐ์
 • โทรศัพท์ 06-3664-1997
 • อีเมล chanyaphak_16@hotmail.com