ติดต่อเรา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
321 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบรี 15000
ติดต่อ Tel. 0-3641-1112 Fax. 0-3641-1112
อีเมลหน่วยงาน : saraban_edu@lawasri.tru.ac.th

Faculty of Education, Thepsatri Rajabhat University, 321 Naraimaharat Road, Muang District, Lopburi, Thailand, 15000
Contact : Tel +66 36 411112 Fax. +66 36 411112
e-mail : saraban_edu@lawasri.tru.ac.th