1. ข้อมูลหน่วยงาน
                 สถานที่ตั้ง
                 สภานักศึกษา ภารปกติ ตั้งอยู่ที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ถนนนารายณ์มหาราช
ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 036-427-485 ต่อ 15114
                 
                 คำขวัญ
                 ริเริ่ม สร้างสรรค์ มุ่งมั่น พัฒนา

                 วิสัยทัศน์
                 สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี มุ่งพิทักษ์รักษาสิทธิประโยชน์และช่วยเหลือนักศึกษาด้วยความเป็นธรรม พัฒนากิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการบริหารงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

                 พันธกิจ
                 1. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการและงบประมาณประจำปีด้วยความเป็นธรรม
                 2. พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีคุณธรรม
                 3. พิทักษ์รักษาสิทธิประโยชน์ของนักศึกษาด้วยความเป็นธรรม
                 4. มุ่งแก้ไขปัญหาของนักศึกษาด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
                 5. เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษา
                 6. พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งกฎระเบียบและวัฒนธรรมอันดีงามของมหาวิทยาลัย
                 7. ตรวจสอบการทำงานขององค์การ/กิจการนักศึกษา อย่างเที่ยงตรงและเป็นกลาง
 
                 บทบาทหน้าที่ของสภานักศึกษา
                 1. พิจารณาและให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบต่อนโยบาย โครงการและงบประมาณของคณะกรรมการ องค์การบริหารนักศึกษา/กิจการนักศึกษา
ชมรมและชุมนุมต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
                 2. ตรวจสอบการทำงาน รวมทั้งตรวจสอบบัญชีการเบิกจ่ายขององค์การ/กิจการนักศึกษาทุกคณะในมหาวิทยาลัย
                 3. ประเมินผลการดำเนินงานองค์การ/กิจการนักศึกษาและข้อเสนอแนะต่างๆ
                 4. ออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการดำเนินงานขององค์การบริหารนักศึกษาทุกกลุ่มเพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิ ภาพสูงสุด
                 5. พิทักษ์รักษาสิทธิประโยชน์ของนักศึกษาด้วยความบริสุทธิยุติธรรม
                 6. พิจารณาข้อร้องเรียนของนักศึกษาและประชุมหาทางแก้ไขกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                 7. รักษากฎระเบียบของมหาวิทยาลัยด้วยความเที่ยงตรงยุติธรรม
                 8. อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

                 อักษรย่อ : สภานักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี มีชื่อย่อว่า ส.น.ภ. มรท.

                 เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า THEPSATEI RAJABHAT UNIVERSITY STUDENT COUNCIL หรือชื่อย่อว่า T.R.U.S.C

                 ปรัชญา : ปรัชญาของสภานักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
                                  1. มุ่งส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษษ
                                  2. มุ่งส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
                                  3. มุ่งพิทักษ์รักษาสิทธิประโยชน์และสวัสดิการนักศึกษา
                                  4. มุ่งเน้นความประหยัด ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
                                  5. มุ่งส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามท้องถิ่น