ชื่อ - นามสกุล :อาจารย์ ดร.พงศธร ไพจิตร
ตำแหน่ง :หัวหน้าสาขาวิชาพลศึกษา
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สายผู้สอน
หน้าที่ในกลุ่ม :