ชื่อ - นามสกุล :นางกมลชนก โรจนกิจเกษตร
ตำแหน่ง :หัวหน้าสำนักงานคณบดี
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สานสนับสนุน
หน้าที่ในกลุ่ม :