ชื่อ - นามสกุล :อาจารย์อริญชย์ นิลสกุล
ตำแหน่ง :อาจารย์ผู้สอน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :