ชื่อ - นามสกุล :อาจารย์ ดร.อภิสรรค์ ภาชนะวรรณ
ตำแหน่ง :หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สายผู้สอน
หน้าที่ในกลุ่ม :