ชื่อ - นามสกุล :อาจารย์ ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล
ตำแหน่ง :คณบดีคณะครุศาสตร์
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :