[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก

  
ประวัติคณะครุศาสตร์  
 

 คณะครุศาสตร์  เป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ตั้งอยู่เลขที่ ๓๒๑  ถนนนารายณ์มหาราช  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี  ได้พัฒนามาจากโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีลพบุรี  ซึ่งมีประวัติอันยาวนานร่วม ๙๐ ปี  ของโรงเรียนลวะศรี
          พ.ศ. ๒๔๗๙  โรงเรียนลวะศรี  ได้เปิดการเรียนการสอนด้านการฝึกหัดครูเป็นครั้งแรก  โดยรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมปีที่ ๓  มาเรียนต่อ ๒ ปี  เมื่อจบหลักสูตรได้วุฒิ ว.  (นักเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด)  ในระยะแรกยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก  นักเรียนฝึกหัดครูหญิงรุ่นแรกมีเพียง ๘ คน  เท่านั้น  ตั้งชื่อโรงเรียนว่า  “โรงเรียนฝึกหัดครูสตรี”  โรงเรียนได้เปิดสอนหลักสูตรครู ว.  นี้ นาน ๑๕ ปี  และเลิกไป
          พ.ศ. ๒๔๙๕  ได้เปิดอีกหลักสูตรหนึ่งเรียกว่า  “นักเรียนเตรียมครูประชาบาล”  หลักสูตร ๑ ปี  รับนักเรียนที่จบระดับประถมปีที่ ๔  เมื่อเรียบจบแล้วสามารถออกไปสอนเด็กชั้นประถมศึกษาตามโรงเรียนประชาบาล  โดยทางโรงเรียนจะออกประกาศนียบัตรให้เป็นหลักฐานแสดงคุณวุฒินักเรียนฝึกหัดครูประเภทนี้  มีผู้นิยมมากกว่านักเรียนประกาศนียบัตรจังหวัด  เพราะใช้เวลาในการศึกษาน้อย  แต่เปิดสอนเพียง ๔ ปี  จึงเลิกไปคือเลิกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๕  หลักสูตร ป.บ.  เรียน ๓ ปี  จบหลักสูตร  (รับนักเรียนที่สำเร็จประถมปีที่ ๔)  ในปี พ.ศ.๒๔๘๓  โรงเรียนได้เปิดรับนักเรียนหญิงที่จบหลักสูตรนี้  เพราะนักเรียนที่เรียนหลักสูตรปีเดียว  ยังด้อยทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิทางราชการ  จึงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่  เปิดสอนอยู่นาน ๗ ปี  และได้ยุบเลิกไปในปี พ.ศ. ๒๔๙๓
          พ.ศ. ๒๔๘๕  เปิดหลักสูตรนักเรียนฝึกหัดครู ๑ ปี  รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  เมื่อจบแล้วได้ประกาศนียบัตร ครูมูล (ครู ป.)  หลักสูตรนี้ยุบเลิกไปเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๗
          พ.ศ. ๒๔๙๘  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)  รับทั้งนักเรียนชายและหญิงที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  หลักสูตร ๒ ปี  นักเรียนหญิงอยู่ประจำ  ส่วนนักเรียนชายให้ไป – กลับ  ดังนั้นโรงเรียนจึงแบ่งเป็น ๒ แผนก  คือ  แผนกโรงเรียนฝึกหัดครู  และแผนกโรงเรียนสาธิต  สังกัดกรมการฝึกหัดครู  เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคมพ.ศ. ๒๔๙๘  และเปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรียนเทพสตรีวิทยาลัย”
          พ.ศ. ๒๕๐๐  โรงเรียนเทพสตรีวิทยาลัย  ได้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)  และในปี พ.ศ. ๒๕๐๑  โรงเรียนเทพสตรีวิทยาลัย  ได้เลื่อนฐานะเป็นวิทยาลัยครูเทพสตรี  และเปิดสอนนักศึกษาถึงระดับปริญญาในปี พ.ศ. ๒๕๑๗
          พ.ร.บ. วิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘  แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๒๗  กำหนดให้วิทยาลัยครูผลิตบัณฑิตในสาขาต่างๆ  ได้แก่  ครุศาสตรบัณฑิต  วิทยาศาสตรบัณฑิต  และศิลปศาสตรบัณฑิต  แต่บุคคลทั่วไปยังเข้าใจ  ผู้ที่จบจากวิทยาลัยครูจะต้องประกอบอาชีพครูเท่านั้น  ทำให้ผู้ที่จบการศึกษาในสาขาอื่นขาดโอกาสในการหางานทำและในบางครั้งเกิดความเข้าใจผิดว่าวิทยาลัยครูมิได้เป็นสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง  และเพื่อประโยชน์แก่นักศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรขอพระราชทานนามใหม่แก่วิทยาลัยครู  ทั้ง ๓๖ แห่ง  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานนามใหม่แก่วิทยาลัยครูทั่วราชอาณาจักรว่า “สถาบันราชภัฏ”  เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕  ความหมายของราชภัฏ  คือ  ข้าราชการและเขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า  RAJABHAT
          พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๓๗  การบริหารงานของคณะวิชาครุศาสตร์บริหารงาน  โดยมีหัวหน้าคณะวิชา  หัวหน้าภาค  บริหารงานทั้งด้านบุคลากร  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
          พ.ศ. ๒๕๓๗  รัฐบาลของ  ฯพณฯ  ชวน  หลีกภัย  นายกรัฐมนตรีได้เสนอร่าง  พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๓๘  ต่อรัฐสภาและเมื่อผ่านการพิจารณาของรัฐสภาแล้วได้ทูลเกล้าฯ  ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ลงพระปรมาภิไธย  เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ ๑๑๒ ตอนที่ ๔ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘  สาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารวิชาการคือให้สถาบันราชภัฏเปิดสอนในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีได้การเปลี่ยนแปลงทางการบริหารวิชาการครั้งนี้ให้ยกเลิกคำว่า  “คณะวิชา”  และให้ใช้คำว่า  “คณะ”  แทน  ดังนั้นคณะวิชาครุศาสตร์ซึ่งใช้มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๒๗  จึงเปลี่ยนเป็นคณะครุศาสตร์  ตำแหน่งผู้บริหารคณะดำรงตำแหน่งคณบดี  ซึ่งแต่เดิม  เรียก  “หัวหน้าคณะวิชา”  จึงเปลี่ยนเป็น  “คณบดี”  และในปี พ.ศ. ๒๕๔๗  สถาบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗