[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 11/2565 ( 17/พ.ย./2565 )
    
อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 11/2565 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติผลการเรียนนักศึกษา / การพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ( 17/พ.ย./2565 )
    
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานพิธี ซึ่งจัดโดย องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี สำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่เข้าร่วมพิธีได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของตราพระราชลัญจกรประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตลอดจนเพื่อให้นักศึกษาได้สร้างความภาคภูมิใจในสถาบัน และเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อชาวราชภัฏ
อบรมเตรียมความพร้อมการสอบเพื่อมีใบประกอบวิชาชีพครู ( 17/พ.ย./2565 )
    
ระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมในการทดสอบและประเมินสมรรถนะเพื่อขอมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตชั้นปีที่ 3 ในรูปแบบการอบรมระบบ Hybrid Meeting สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 491 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อและเนื้อหาที่จะเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ของคุรุสภา และเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะเพื่อขอมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑ์ของคุรุสภา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กำธร ไพจิตต์ จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, อ.ดร.สุพรรษา น้อยนคร จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, อ.ดร.อนุพงษ์ คล้องการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์ และ คุณพีระเสก บริสุทธิ์บัวทิพย์ นักวิชาการอิสระ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย
การอบรมเตรียมความพร้อมในการทดสอบและประเมินสมรรถนะเพื่อขอมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ( 7/พ.ย./2565 )
    
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเตรียมความพร้อมในการทดสอบและประเมินสมรรถนะเพื่อขอมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตชั้นปีที่ 3 ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตชั้นปีที่ 3 จำนวน 491 คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อและเนื้อหาตาม test blueprint ที่จะเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ของคุรุสภา และมีความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะเพื่อขอมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑ์ของคุรุสภา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิมพ์ระวี เรืองวัฒกี, อ.ดร.กิตติทัศน์ หวานฉ่ำ, อ.ดร.กุสุมา ยกชู และ อ.ดร.ศักดา สถาพรวจนา เป็นวิทยากรบรรยาย สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 5 และ 6 พฤศจิกายน 2565 ในรูปแบบของการบรรยาย
งานรำเพลิน รำวง ลอยกระทงกับเธอ ( 4/พ.ย./2565 )
    
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี และด้านหน้าอาคารคณะครุศาสตร์ อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริม สืบสาน ประเพณีลอยกระทง "รำเพลิน รำวง ลอยกระทงกับเธอ" ของคณะครุศาสตร์ สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสืบสานทำนุบำรุง วัฒนธรรรมประเพณีไทย ให้คงอยู่คู่กับทุกยุคทุกสมัย
สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย การประกวดกระทง และการประกวดครูต้นแบบคณะครุศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ครูพงษ์พัฒน์ วงกุฎ จากโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน จ.ลพบุรี, ครูอุดมสักย์ บุตรประดิษฐ์ และ ครูชญาพร หลายเจริญ จากวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสิน
สำหรับผลการประกวดกระทง ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1, รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 
ส่วนผลการประกวดครูต้นแบบคณะครุศาสตร์ ชนะเลิศ ประเภทดาว ได้แก่ น.ส.ภิญญดา ฉงสกุล นักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว , ชนะเลิศ ประเภทเดือน ได้แก่ นายจิรพัฒน์ ใหญ่โต นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา และชนะเลิศ ประเภทดาวประกายฟ้า ได้แก่ นายธนากร โตสกุล นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก รร.กองบินทหารบก ( 3/พ.ย./2565 )
    
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะครุศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ พ.อ.สายชล หงษ์นาค ผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนการบินทหารบก / หัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนการบินทหารบก และคณะครู อาจารย์ และบุคลากรทางการฝึกอบรม จากโรงเรียนการบินทหารบก ศูนย์การบินทหารบก ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน
อบรมคุณธรรม จริยธรรม กับการพัฒนาผู้เรียนในยุค Thailand 4.0 ( 3/พ.ย./2565 )
    
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการคุณธรรม จริยธรรม กับการพัฒนาผู้เรียนในยุค Thailand 4.0 ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3 ของสาขาวิชาพลศึกษา การศึกษาปฐมวัย จิตวิทยาและการแนะแนว และการประถมศึกษา จำนวน 600 คน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม และเพื่อให้นักศึกษามีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.มงคล สามารถ และคณะ จากวิทยากรอารมณ์ดี และ ผศ.ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/2565 ( 3/พ.ย./2565 )
    
อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/2565 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติผลการเรียนนักศึกษา / การพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระของนักศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน / การพิจารณาการเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 / การพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระของนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ ( 3/พ.ย./2565 )
    
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ณ อาคารรวมใจ เทศบาลเมืองสระบุรี อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาลัยราชภัฏเทพสตรี กับเทศบาลเมืองสระบุรี เรื่อง ความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี โดยมีผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังนี้ 1. อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์, 2. อ.ดร.สรรชัย ชูชีพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, 3. นายธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี และ 4. นางสมพิศ สุทธิสา รองปลัดเทศบาลเมืองสระบุรี ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและเทศบาลเมืองสระบุรี ได้ร่วมมือกันดําเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาโครงการผลิตครูฯ ( 3/พ.ย./2565 )
    เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในรูปแบบการอบรมแบบ Hybrid Meeting ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 65 คน ได้มีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษในการสอบ TOEIC และเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พระเทพ คัชมาตย์ ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ ผศ.ดร.พิมพ์ระวี เรืองวัฒกี รองผู้อำนวยการศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 24 และ 25 กันยายน 2565 ในรูปแบบของการบรรยาย
กำลังแสดงหน้าที่ 1/77 -> [จำนวน 770 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>