[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ( 29/มิ.ย./2565 )
    เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อยกระดับศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนตามศาสตร์ของวิชาเฉพาะ จากสาขาวิชาที่ผลิตครูเข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ( 29/มิ.ย./2565 )
    เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565 อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ในรูปแบบการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) โดยมี ผศ. ดร.สุพิชฌาย์ จินดาวัฒนภูมิ และ อ.จิรศุภา ปล่องทอง เป็นวิทยากรการอบรม สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วม จำนวน 210 คน ตระหนักในความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ชุมชน ปลูกฝังประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานรู้จักการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี ตัดสินปัญหาด้วยวิถีทางแห่งปัญญา มีความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนฯ “บทบาท และหน้าที่ความเป็นครู” ( 29/มิ.ย./2565 )
    เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ  ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ “บทบาท และหน้าที่ความเป็นครู” โดยมี ดร.มงคล สามารถ , นายศักดิ์ดา เชื้อไทย , นายธีรวุฒิ โทนทอง , นายนันทพล  ประสพศักดิ์ และ ผศ.ดร.วาสิตา  เกิดผล ประสพศักดิ์  เป็นวิทยากรการอบรม สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 210 คน มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู และมีความพร้อมในการเป็นครู
ครูอาสา กล้าทำดี ( 29/มิ.ย./2565 )
    
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนวัดตองปู อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี อ.เอนก อ่อนไสว รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมตัวแทนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการครูอาสา กล้าทำดี โดยได้รับความอนุเคราะห์กำลังทหาร จากกองบริการและซ่่อมบำรุงอากาศยาน โรงเรียนการบินทหารบก (กบร.ซบรฯ.รร.การบิน.ทบ.) และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ร่วมทำกิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ พร้อมที่จะช่วยเหลือสังคม
ร่วมพิธีไหว้ครู รร.สาธิต มรท. ประจำปีการศึกษา 2565 ( 23/มิ.ย./2565 )
    
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานในพิธีไหว้ครูของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดโดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับพิธีไหว้ครูในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออก และระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2565 ( 17/มิ.ย./2565 )
    
อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติผลการเรียนนักศึกษา / การพิจารณารายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระของนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา / การพิจารณาการส่งผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของ ผศ.ดร.เสริมทรัพย์ วรปัญญา / การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 - 2564
โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ ( 17/มิ.ย./2565 )
    เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ท เเอนด์ สปา เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ "อบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะให้กับอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาครู" สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนนักศึกษาครู ทั้ง 13 สาขาวิชา ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 90 คน ได้รับการเสริมความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์ และ ผศ.ดร.อรพรรณ ตู้จินดา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ ผศ.ดร.วาสนา สังข์พุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 13 และ 14 มิถุนายน 2565 ในรูปแบบของการบรรยายและการแบ่งกลุ่มการเรียนรู้
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพศิษย์ก่า ( 17/มิ.ย./2565 )
    เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพศิษย์ก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิษย์เก่าที่เป็นครูประจำการที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 250 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป รักษาการผู้อำนวยการสำนักทดสอบการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 11 และ 12 มิถุนายน 2565 ในรูปแบบของการบรรยายและการแบ่งกลุ่มการเรียนรู้
การประชุมคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/65 ( 16/มิ.ย./2565 )
    อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมหลวงสรศักดิ์ ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี ซึ่งมีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2565 - 2569 โอกาสนี้ได้มีพิธีมอบของที่ระลึกให้แก่คณาจารย์ที่มีผลงานวิจัยและตีพิมพ์ระดับชาติและระดับนานาชาติด้วย
พัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูในบริบทการศึกษาไทยในปัจจุบัน ( 16/มิ.ย./2565 )
    เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูในบริบทการศึกษาไทยในปัจจุบัน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต โดยมี อ.ดร.ปวรา ชูสังข์ และ อ.ดร.กัญจนา ศิลปกิจยาน เป็นวิทยากร สำหรับช่วงเช้าเป็นการบรรยายในหัวข้อ “คุณลักษณะความเป็นครูที่ดีในบริบทการศึกษาไทยในปัจจุบัน” และช่วงบ่ายเป็นการบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะความเป็นครูที่ดีเพื่อการปฏิบัติงานในสถานศึกษา” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา จำนวน 120 คน มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะความเป็นครูที่ดีในบริบทการศึกษาไทยในปัจจุบัน
กำลังแสดงหน้าที่ 1/73 -> [จำนวน 729 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>