[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
แนวทางการพัฒนานวัตกรรมสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาความสามารถในการอ่านฯ ( 16/ธ.ค./2563 )
    โครงการยกระดับความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน สำหรับนักเรียนประถมศึกษา จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี กิจกรรม "อบรมแนวทางการพัฒนานวัตกรรมสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 11/2563 ( 16/ธ.ค./2563 )
    ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 11/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติผลการเรียนนักศึกษา / การพิจารณาการขอเปลี่ยนสมณศักดิ์ในใบปริญญาบัตร
การประชุมโครงการยกระดับความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนฯ (เพิ่มเติม) ( 16/ธ.ค./2563 )
    เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมโครงการยกระดับความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน สำหรับนักเรียนประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับโครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษา 30 แห่ง และศึกษานิเทศก์ ที่เข้าร่วมโครงการได้รับทราบกระบวนการดำเนินงานของโครงการเพื่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนเครื่องมือวัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่มีคุณภาพ
การประชุมโครงการยกระดับความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนฯ ( 12/พ.ย./2563 )
    เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมโครงการยกระดับความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน สำหรับนักเรียนประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับโครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษา 30 แห่ง และศึกษานิเทศก์ ที่เข้าร่วมโครงการได้รับทราบกระบวนการดำเนินงานของโครงการเพื่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนเครื่องมือวัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่มีคุณภาพ
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/2563 ( 12/พ.ย./2563 )
    
ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติผลการเรียนนักศึกษา / การพิจารณาขอส่งผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของ ผศ.คธาวุธ ศรียา / การพิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี พ.ศ.2563 (รอบ 12 เดือน) และแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.2564 / การพิจารณารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2563 (รอบ 12 เดือน) และแผนควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2564 / การพิจารณาค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2563
สายสัมพันธ์จากใจ...สายใยครุศาสตร์ 63 ( 7/ต.ค../2563 )
    เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 "สายสัมพันธ์จากใจ...สายใยครุศาสตร์ 63" โดยในปีนี้คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีคณาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์, ผศ.ดร.วิไล ทองแผ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, และ ผศ.กิรณา เกี๋ยสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยภายในงานได้มีพิธีมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ การกล่าวแสดงความรู้สึกของผู้เกษียณอายุราชการ และการแสดงของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สร้างความอบอุ่นและซาบซึ้งแก่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้ร่วมงาน
ค่ายครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ( 7/ต.ค../2563 )
    ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ค่ายครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เครือข่ายภาคกลางตอนบน (นักศึกษารหัส 61) จัดให้กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 111 คน มีการจัดกิจกรรม ฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยวิทยากร อาจารย์ทรงพล เพ็ชรทอง, อาจารย์กฤติภัทร อัจนกิตติ, อาจารย์รังสรรค์ สมรูป, อาจารย์ชูโชค ชูเจริญ, อาจารย์บุญฤทธิ์ บุญมา และอาจารย์สริน ประดู่ ฝึกปฏิบัติเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิทยากร อาจารย์กิตติวัลย์ ทองอร่าม, นายรังสรรค์ บุญมาแคน และนายรุ่งโรจน์ สีฟ้า ฝึกปฏิบัติกิจกรรมการถอดบทเรียนและกิจกรรมนันทนาการกับการสร้างสัมพันธ์ชุมชน โดยวิทยากร อาจารย์ทรงพล เพ็ชรทอง, อาจารย์กฤติภัทร อัจนกิตติ, อาจารย์รังสรรค์ สมรูป, อาจารย์ชูโชค ชูเจริญ, อาจารย์บุญฤทธิ์ บุญมา และอาจารย์สริน ประดู่ ฝึกปฏิบัติเทคนิคการสร้างบรรยายกาศการเรียนรู้, วาทศิลป์เพื่อการสื่อสาร, ภาวะผู้นำ แรงบันดาลใจครูมืออาชีพ โดยวิทยากร ดร.มงคล สามารถ, นายเชิดชัย สายเสมา และนายเจริญพร ศิริพุฒ ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ถอดบทเรียนการพัฒนาความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ( 6/ต.ค../2563 )
    
ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะครุศาสตร์ มมรท. ได้จัดโครงการยกระดับความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน สำหรับนักเรียนประถมศึกษาในจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี ในครั้งนี้ได้จัดกิจกรรม "ถอดบทเรียนการพัฒนาความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน" โดยมี ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มรม. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ "ถอดบทเรียนการพัฒนาความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน" มีการแบ่งกลุ่มครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมอบรมจำแนกตามระดับชั้น ป.1-ป.5 เพื่อถอดบทเรียนและนำเสนอ โดยมีศึกษานิเทศก์และอาจารย์จากคณะครุศาสตร์ เป็นวิทยากรประะจำกลุ่ม
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 8/2563 ( 21/ส.ค./2563 )
    ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563
โครงการพัฒนาโรงเรียนร่วมผลิตนักศึกษาครู มรท. ( 21/ส.ค./2563 )
    
ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานในพิธีเปิดและลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ โรงเรียนร่วมผลิตนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
มีวัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อพัฒนาโรงเรียนร่วมผลิตอย่างต่อเนื่อง 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาครูให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และ 3. 3. มีแผนการทำงานร่วมกันของมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนร่วมผลิตในการผลิตและพัฒนาครู
ระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้มีการจัดกิจกรรม "คุณลักษณะบัณฑิตตามคาดหวังของมหาวิทยาลัย และการจัดทำแผนบ่มเพาะนักศึกษาครู ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ โรงเรียนร่วมผลิต"
โดยมีการบรรยายพิเศษเรื่อง "คุณลักษณะของนักศึกษาครูตามคาดหวังของมหาวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีครุศาสตร์ การแบ่งกลุ่มและนำเสนอในหัวข้อ "ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการบ่มเพาะนักศึกษาตามความต้องการของโรงเรียนร่วมผลิต" การแบ่งกลุ่มและนำเสนอในหัวข้อ "การจัดทำแผนการบ่มเพาะนักศึกษาครูร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนร่วมผลิต" นำเสนอ "แผนการดำเนินงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนร่วมผลิต"
กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/64 -> [จำนวน 640 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>