[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2564 ( 24/มี.ค./2564 )
    
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO 2.0 สำหรับบรรณาธิการวารสาร / รูปแบบหัวข้อ ประเด็น รายละเอียดต่างๆ ของวารสาร
สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนวจัดเสวนาโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ ( 24/มี.ค./2564 )
    เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 80 ปีฯ อ.ดร.พงศธร ไพจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมชั้นปีที่ 3 และ 4 ของสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ที่เข้าร่วม จำนวน 70 คน ได้มีการเตรียมความพร้อมการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้แก่นักศึกษา เพื่อให้นำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของตนเอง ตลอดจนเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมและสามารถปรับตัวทางด้านการเรียน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการจัดโครงการและสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยได้รับเกียรติจากนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ของสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการเสวนา
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 ( 23/มี.ค./2564 )
    
อาจารย์ ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ พิจารณาอนุมัติผลการเรียนนักศึกษา / พิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา / พิจารณาศักยภาพอาจารย์พิเศษ ในการจัดการศึกษาภาคพิเศษของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 / พิจารณาศักยภาพของอาจารย์พิเศษในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมในการควบคุมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ของสาขาวิชาการริหารการศึกษา
การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 ( 22/มี.ค./2564 )
    
อาจารย์ ดร.สรรชัย ชูชีพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ พิจารณาผลการเรียนของนักศึกษา ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564
อบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อบูรณาการการเรียนการสอนฯ ( 21/มี.ค./2564 )
    เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 80 ปีฯ อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน Mobile Applications for Teaching ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมจำนวน 130 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจและการเกิดการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และการเรียนการสอนได้ โดยได้รับเกียรติจาก อ.พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ และ อ.ปัญญ์ชลี เต่าทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
การประชุมหัวหน้าสาขาวิชา (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) และบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตนักศึกษาครู ( 19/มี.ค./2564 )
    
อาจารย์ ดร.สรรชัย ชูชีพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าสาขาวิชา (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) และบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตนักศึกษาครู เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการบันทึกและจัดส่งข้อมูลในการเสนอขอรับรองปริญญาทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ผ่านแบบฟอร์ม Online เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยฯ ( 19/มี.ค./2564 )
    
อาจารย์ ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหาร บุคลากรสายสนับสนุน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564
ส่งมอบงานให้คณะผู้บริหารชุดใหม่คณะครุศาสตร์ มรท. ( 19/มี.ค./2564 )
    ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ส่งมอบงานให้คณะผู้บริหารชุดใหม่ โดยมี อาจารย์ ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล พร้อมคณะผู้บริหารชุดใหม่รับมอบงาน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
การประชุมคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนคณะครุศาสตร์ 1/2564 ( 19/มี.ค./2564 )
    
ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มรท. เป็นประธานการประชุมคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564
ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ ซึ่งมีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมในการประชุม เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564
โดยโอกาสนี้ได้มีการแสดงความยินดีกับอาจารย์ใหม่สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 4 ท่าน คือ อ.ดร.กรวุฒิ แผนพรหม (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร), อ.ดร.วรางคณา ก้อมน้อย (การทดสอบและวัดผลการศึกษา), อ.ฐิติมา จันทะคีรี (สาขาวิชาการประถมศึกษา), อ.วัชราช ศรไชย (สาขาวิชาพลศึกษา)
แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 4 ท่าน คือ ผศ.ดร.ปนิดา เนื่องพะนอม (ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์), นางกมลชนก โรจนกิจเกษตร (ดำรงตำแหน่งชำนาญการ), นางสุนิสา มาลากอง (ดำรงตำแหน่งชำนาญการ), นางสาวพจมาลย์ เศษน้อย (ดำรงตำแหน่งชำนาญการ)
แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 2 ท่าน คือ รศ.ดร.ปราโมทย์ จันทร์เรือง, ผศ.กิรณา เกี๋ยสกุล
แสดงความยินดีกับอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยและตีพิมพ์ระดับชาติและระดับนานาชาติ
ตลาดนัดสื่อปฐมวัย ( 25/ก.พ./2564 )
    ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มรท. เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม "ตลาดนัดสื่อปฐมวัย" ของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ณ โถงชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี
กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/64 -> [จำนวน 640 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>