[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
สาขาวิชาการประถมศึกษา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ( 2/ส.ค./2564 )
    เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ (อาคาร 4 ชั้น 3) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผศ.ดร.วิชัย กำมันตะคุณ เป็นประธาน / อาจารย์ ดร.อัจฉราพรรณ กันสุยะ เป็นกรรมการ / ผศ.ดร.สุกัญญา พยุงสิน เป็นกรรมการและเลขานุการ / และนางสาวชุลีพร ทำมา เป็นผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ( 2/ส.ค./2564 )
    เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ (อาคาร 4 ชั้น 3) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง เป็นประธาน / อาจารย์ ดร.ปารณีย์ ขาวเจริญ เป็นกรรมการ / อาจารย์ชวลิต ศุภศักดิ์ธำรง เป็นกรรมการและเลขานุการ / และนางสาวพจมาล์ เศษน้อย เป็นผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ( 2/ส.ค./2564 )
    
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564  ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ (อาคาร 4 ชั้น 3) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี อาจารย์ ดร.ปารณีย์ ขาวเจริญ เป็นประธาน / ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง เป็นกรรมการ / อาจารย์ชวลิต ศุภศักดิ์ธำรง เป็นกรรมการและเลขานุการ / และนางสุนิสา มาลากอง เป็นผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2564 ( 19/พ.ค./2564 )
    อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม 4/204 ชั้น 2 อาคารคณะครุศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติผลการเรียนนักศึกษา / การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564
การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2564 ( 19/พ.ค./2564 )
    
อ.ดร.สรรชัย ชูชีพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2564 ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ พิจารณาผลการเรียนของนักศึกษา
การสอบสัมภาษณ์รับสมัครนักศึกษา รอบที่ 3 ( 19/พ.ค./2564 )
    การสอบสัมภาษณ์รับสมัครนักศึกษา รอบที่ 3 (ผ่านระบบออนไลน์ ในส่วนของคณะครุศาสตร์ มรท.) โดยมีการสอบสัมภาษณ์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564 ( 21/เม.ย./2564 )
    
อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564 ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม 4/204 ชั้น 2 อาคารคณะครุศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติผลการเรียนนักศึกษา / การพิจารณาอนุมัติการขอปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555) / การพิจารณาอนุมัติการขอปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557) / การพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคุณวุฒิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) / การพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคุณวุฒิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) / การพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคุณวุฒิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) / การพิจารณาอนุมัติการส่งผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ / การพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคุณวุฒิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563)
การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564 ( 21/เม.ย./2564 )
    
อ.ดร.สรรชัย ชูชีพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564 ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม 4/204 ชั้น 2 อาคารคณะครุศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษา / การพิจารณาการขอเลื่อนสอบ - ขาดสอบ ของนักศึกษาภาคปกติ / การพิจารณาขอปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555) / การพิจารณาขอปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557) / การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคุณวุฒิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) / การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคุณวุฒิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) / การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคุณวุฒิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563)
ร่วมพิธีทำบุญและสรงน้ำพระเนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 "ทำบุญกลางบ้าน สืบสานประเพณีสงกรานต์" ( 21/เม.ย./2564 )
    อาจารย์ ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร  ร่วมพิธีทำบุญและสรงน้ำพระเนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 "ทำบุญกลางบ้าน สืบสานประเพณีสงกรานต์" ภายในงานมีกิจกรรมพิธีสักการะและสรงน้ำพระศรีศากยะทศพล มงคลเทพสตรีลีลา, พระพุทธปล่องมณีมงคลสถิตย์เทพสตรี และท้าวมหาพรหมวิทยาพัฒน์ , พิธีตั้งเสาเอกเสาโท อาคารศูนย์กีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ , พิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ , พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส และบุคลากรอาวุโสที่ให้เกียรติมาร่วมงานทำบุญกลางบ้านสืบสานประเพณีสงกรานต์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ณ บริเวณลานธรรม และอาคารรัตนเทพสตรี จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
การสอบสัมภาษณ์รับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2 (ในส่วนของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี) ( 1/เม.ย./2564 )
    เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 อาจารย์ ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สรรชัย ชูชีพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้เยี่ยมชมบรรยากาศในการสอบสัมภาษณ์รับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2 (ในส่วนของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี) ซึ่งเป็นการให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยมีการสอบสัมภาษณ์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จำนวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว สาขาวิชาการประถมศึกษา
กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/64 -> [จำนวน 640 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>