[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการจัดโครงการเทพสตรีต้านภัยโควิดด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงฯ ( 2/ส.ค./2564 )
    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการจัดโครงการเทพสตรีต้านภัยโควิดด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดสระบุรี โดยมีนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 263 คน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564
การปฐมนิเทศนักศึกษาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1/25264 (ออนไลน์) ( 2/ส.ค./2564 )
    เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาจิตวิทยาเเละการเเนะเเนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1/25264 (ออนไลน์) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 5 จะต้องปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นเวลา 2 ภาคการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะได้บูรณาการความรู้ในวิชาครู และความรู้ในวิชาเฉพาะสาขาทั้งหมดสู่การปฏิบัติจริง โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2. เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ความสามารถที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการสอนจริงในโรงเรียน
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2564 ( 2/ส.ค./2564 )
    
อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติผลการเรียนนักศึกษา / การพิจารณาแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 - 2570 / การพิจารณาการขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) / การพิจารณาการเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา / การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา / การพิจารณาทบทวนประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง กำหนดวุฒิสาขา และสถาบันการศึกษาที่กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และแผนพัฒนาบุคลากร Human Resource Development Plan โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาเตรียมการสรรหาคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โครงการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาจิตวิทยาและการแนะแนว ชั้นปีที่ 1 (ออนไลน์) ( 2/ส.ค./2564 )
    เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30-10.30 น. สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว จัดโครงการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาจิตวิทยาและการแนะแนวชั้นปีที่ 1 (ออนไลน์) ลักษณะกิจกรรมเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ รุ่นพี่ชั้นปีที่ 2-5 กับน้องชั้นปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสาขา การเรียน การปฏิบัติตนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ตระหนักรู้ถึงคุณธรรม จริยธรรมและการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ( 2/ส.ค./2564 )
    เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะครุศาสตร์ อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ของคณะครุศาสตร์ ในรูปแบบการปฐมนิเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) สำหรับการปฐมนิเทศครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะครุศาสตร์ ได้รับทราบแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน แนวทางการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ตลอดจนบริการและสวัสดิการต่างๆ ที่คณะและมหาวิทยาลัยจัดให้แก่นักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ( 2/ส.ค./2564 )
    เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ (อาคาร 4 ชั้น 3) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผศ.บุญไท เจริญผล เป็นประธาน / อาจารย์กอรวี ศิริโภคาภิรมย์ เป็นกรรมการ / อาจารย์กรพินธุ์ กลิ่นเกษร เป็นกรรมการและเลขานุการ / และนางสาวพจมาลย์ เศษน้อย เป็นผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ
การประชุมคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 ( 2/ส.ค./2564 )
    
อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ ซึ่งมีอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาแผนพัฒนาคณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2564 - 2568
สาขาวิชาพลศึกษา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ( 2/ส.ค./2564 )
    เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ (อาคาร 4 ชั้น 3) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี อาจารย์ ดร.ประยงค์ หัตถพรหม เป็นประธาน / อาจารย์ยุทธนา เรียนสร้อย เป็นกรรมการ / อาจารย์ ดร.อังคณา อุดมพันธ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ / และนางสาวชัญญาภัค ภู่ประดิษฐ์ เป็นผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ
การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2564 ( 2/ส.ค./2564 )
    
อ.ดร.สรรชัย ชูชีพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2564  ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ พิจารณาผลการเรียนของนักศึกษา / พิจารณาแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2565-2570 / พิจารณาการขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ( 2/ส.ค./2564 )
    เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ (อาคาร 4 ชั้น 3) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี อาจารย์ ดร.ประยงค์ หัตถพรหม เป็นประธาน / ผศ.ดร.วนิดา สาระติ เป็นกรรมการ / ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ แดงขำ เป็นกรรมการและเลขานุการ / และนางสาวชุลีพร ทำมา เป็นผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ
กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/64 -> [จำนวน 640 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>